Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY bit cz training, s. r. o.

Společnost bit cz training, s. r. o., IČO: 27371891, se sídlem Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2, zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl C, vl. 109105, poskytuje služby v oblasti otevřených i zakázkových vzdělávacích akcí a poradenství. Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi zákazníkem a společností bit cz training, s. r. o. a jsou pro zúčastněné strany závazné. Smluvní vztah mezi společností bit cz training, s. r. o. a zákazníkem vzniká na základě podané objednávky.

 

Obchodní podmínky – KURZY, SEMINÁŘE, ONLINE KURZY, WEBINÁŘE

Objednávky, přihlášky, registrace

Přihlášky k účasti na vzdělávací akci a online kurzy přijímáme pouze v písemné formě:

  • objednávka přes e-shop na https://obchod.bitcz.cz/ 

Všechny podané přihlášky jsou závaznými objednávkami.

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s obchodními podmínkami bit cz training, s. r. o.


Přihlášky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného naplnění kapacity kurzu.

Po dokončení objednávky přes e-shop Vám přijde na e-mail „Potvrzení přijetí objednávky“. Pokud vám toto „Potvrzení“ nejpozději následující pracovní den po objednání nepřijde, nebyla objednávka řádně provedena. Jakmile Vaší objednávku obdržíme, do 1 pracovního dne Vám zašleme zálohou fakturu s údaji k platbě.

Po zaplacení objednávky a naší kontrole v účetním systému Vám přijde do 2 dnů emailem faktura. 

Samotná pozvánka na vzdělávací akci Vám bude doručena emailem v týdnu před objednanou vzdělávací akcí. V případě jakéhokoliv problém nás neváhejte kontaktovat.

Přihlášky na prezenční i on-line výuku se přijímají nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením.


Stornovací podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně (e-mailem). 

Storno přihlášky je možné podat nejpozději 5. pracovní den před zahájením semináře nebo online kurzu (např. pokud seminář nebo online kurz začíná v pondělí, je nutné jej stornovat nejpozději v pondělí předešlého týdne).

Bude-li účast stornována 5. pracovní den a v termínu delším před zahájením semináře nebo online kurzu, vrátíme vám peníze zpět na účet formou opravného daňového dokladu (dobropisu). Můžeme rovněž po dohodě s vámi uhrazené prostředky použít na úhradu jiné akce (zápočet).

Pokud stornujete účast 4. pracovní den a v termínu kratším před zahájením semináře nebo online kurzu, storno již z provozních důvodů nemůžeme akceptovat – finanční prostředky nevracíme, účast není možné ani převést na jiný termín, akceptujeme však náhradníka!

Pokud se účastník bez písemné omluvy nedostaví na objednanou akci, je povinen uhradit plnou cenu dle objednávky/faktury. Uhrazené kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však náhradníka.

Pokud objednavatel neuhradí on-line kurz v dostatečném časovém předstihu tak, abychom platbu evidovali na účtu alespoň 1 den před jeho zahájením, nemůže mu být on-line kurz zpřístupněn.

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně. 

Fakturace a způsob úhrady

Každý účastník je povinen před zahájením akce provést řádně úhradu. Bez prokazatelného doložení úhrady nebude účastník na akci vpuštěn.

Způsob úhrady je možný:
převodem – na základě zálohové faktury/faktury

Podkladem pro platbu je faktura, která vám bude doručena e-mailem do 2 pracovních dnů od provedení objednávky. Platbu proveďte dle instrukcí na faktuře s uvedením přiděleného variabilního symbolu, jinak nemůže být vaše platba identifikována.

Daňový doklad – fakturu klientům zasíláme standardně e-mailem, v zákonném termínu po připsání platby na účet nebo po konání akce.

Ceny v e-shopu jsou uvedeny bez i s DPH platnou dle aktuální legislativy (zákon o dani z přidané hodnoty) a jsou konečné. V ceně kurzovného jsou zahrnuty studijní materiály.

V případě online kurzů je nutné, aby nám platba přišla na účet nejpozději v průběhu pracovního dne, který předchází dni konání on-line kurzu, tak aby bylo možné ověřit došlou platbu. Po ověření, zda platba došla na náš účet, Vám zašleme na e-mail a pokyny s odkazem, jak se na on-line kurz přihlásit. V případě jakýchkoliv potíží bude v den konání k dispozici technická podpora na telefonu. Kontakt na pracovníka technické podpory naleznete na webu v sekci Kontakty.

Zakoupením webináře, živého vysílání školení nebo videokurzu objednavatel získává licenci a tím právo užívání tohoto obsahu osobou, která je v objednávce uvedena jako účastník. Zřizovatel (bit cz training, s. r. o.) si v případě porušení obchodních podmínek vyhrazuje právo na bezodkladné odebrání uvedené licence. Účastník se dopouští porušení podmínek tehdy, kdy sdílí zakoupený obsah se třetí osobou, která není v objednávce uvedena jako účastník. Za sdílení a porušení obchodních podmínek se považuje: přehrávání obsahu, sdílení podkladových materiálů, sdílení přístupových údajů k obsahu, zaznamenávání a následné šíření zakoupeného obsahu jakoukoliv mechanickou či elektronickou formou třetím osobám. Pro užívání obsahu více než jedním účastníkem je nutné pořídit odpovídající množství licencí. Objednavatel je považován za účastníka, pokud účastník není uveden. Porušením těchto obchodních podmínek objednavatel o licenci přichází bez nároku na jakoukoliv náhradu. Na zakoupený produkt se vztahují podmínky autorského zákona.

Ceny v e-shopu jsou uvedeny bez i s DPH platnou dle aktuální legislativy (zákon o dani z přidané hodnoty) a jsou konečné.

Certifikáty

Po absolvování kurzu všichni účastníci obdrží „Osvědčení o absolvování“.


Ostatní informace k organizaci

Prezence účastníků začíná 15 min. před zahájením akce. Čas ukončení je uveden orientačně, záleží na množství dotazů v závěru a během přednášky.

Společnost bit cz training, s. r. o. si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna lektora, data a místa konání apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení akce, případně její části z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny vám dáme včas e-mailem nebo telefonicky na vědomí. Prosíme vás o uvedení vašeho e-mailového a telefonického spojení na vaší objednávce.

Jestliže společnost zruší akci a účastník má již uhrazeno, bude účastníkovi platba vrácena v plné výši. Společnost bit cz training, s. r. o. může z důvodu naplnění kapacity akce od objednávky odstoupit. Přednost mají účastníci, kteří se přihlásili dříve a mají zaplaceno. Dnem platby se rozumí připsání částky na účet společnosti.


Závěrečná ustanovení

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Projeví-li zákazník zájem informovat se o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost bit cz training, s. r. o. povinna tuto informaci poskytnout.

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů se použijí podmínky zpracování osobních údajů, jak tyto uvedeny v Podmínky ochrany osobních údajů uveřejněném na webu společnosti bit cz training, s. r. o. (https://obchod.bitcz.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/)

Ostatní informace

Společnost bit cz training, s. r. o. je plátcem DPH.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na telefonním čísle: 777 926 872, 776 850 805 nebo nám napište na info@bitcz.cz. Všechny kontakty najdete zde.


Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 2. 2021.